Thi công dầm bê tông cốt thép là gì?

Thi công dầm bê tông cốt thép là gì?