Tạo lỗ theo phương pháp bơm phản tuần hoàn

Tạo lỗ theo phương pháp bơm phản tuần hoàn